قبله نما

قبله نما آنلاین

جهت قبله خود را با نقشه های آنلاین گوگل پیدا کنید. تعیین جهت قبله با گوشی. جهت قبله را برای نماز پیدا کنید.

قطب نما قبله

درجه قبله:

درجه قبله برای قطب نما:

فاصله کعبه:

انحراف مغناطیسی:

محل: ,

چگونه با قطب نما جهت قبله را پیدا کنیم؟

درجه قبله محل شما نسبت به شمال واقعی ° درجه است. اگر می خواهید جهت قبله را با استفاده از قطب نما مغناطیسی پیدا کنید، باید از "درجه قبله برای قطب نما" استفاده کنید. برای پیدا کردن جهت قبله با قطب نما، باید به صورت زیر عمل کنید: قطب نما را بچرخانید تا سوزن رنگی با N منطبق شود. ° درجه قبله را در جهت عقربه های ساعت پیدا کنید، از N در قاب قطب نما شروع کنید. جهتی که این درجه قبله نشان می دهد جهت قبله شماست. اکنون می توانید نماز خود را در این راستا بخوانید.

Up